Българският правен портал - новини, право и закони

Съдебна практика

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 15.12.1955 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 15.12.1955 Г., ПЛЕНУМ НА ВС Публикувано: Сборник постановления и тълкувателни решения на ВС на РБ по граждански дела 1953-1994, стр. 630, пор. № 230 ОТНОСНО ОБОБЩАВАНЕ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ФИНАНСОВИ НАЧЕТИ Пленумът на Върховния съд на Народната република България на основание чл. 18 от Закона за устройството на съдилищата в заседание на 13.12.1955 г. по ч. пр. № 8/1955 г...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 30.09.1955 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 30.09.1955 Г., ПЛЕНУМ НА ВС ОТНОСНО ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА, С КОИТО СЕ ОТМЕНЯВАТ ВЛЕЗЛИ В СИЛА РЕШЕНИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ Върховният съд на НРБ в някои случаи отменява по реда на чл. 225 и 231 ГПК решения на жилищните комисии и на народните съдилища за настаняване на нуждаещи се граждани в жилищни помещения, и то след като решенията са били приведени в изпълнение. С отменяването на тези решения настанените граждани подлежат на изваждане от жилищните помещения по силата на чл. 241, ал. 3 ГПК...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 30.04.1955 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 30.04.1955 Г., ПЛЕНУМ НА ВС Публикувано: Сборник постановления и тълкувателни решения на ВС на РБ по наказателни дела 1953-1990, стр. 148, пор. № 148 (Изм. с ППВС № 9 от 1963 г. и ППВС № 7 от 1987 г.) ОТНОСНО ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД Чл. 164, ал. 2 НЗ Подготвителното заседание е важен способ за подобрение работата на органите на предварителното разследване и прокурорите и има за цел да провери законността и обосноваността на обвинението, за да отстрани случаите на необосновано предаване на съд...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 07.02.1955 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 07.02.1955 Г., ПЛЕНУМ НА ВС Публикувано: Сборник постановление и тълкувателни решения на ВС на РБ по наказателни дела 1953-1990, стр. 80, пор. № 23 ОТНОСНО КОНФИСКАЦИЯТА НА ЧАСТ ИЛИ НА ЦЯЛОТО ИМУЩЕСТВО Конфискацията като наказание съгласно чл. 22, т. 3 НЗ може да бъде наложена в предвидените от закона случаи върху част или цялото имущество. Във връзка с налагането и изпълнението на това наказание на практика винаги възникват редица затруднения...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 07.02.1955 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 07.02.1955 Г., ПЛЕНУМ НА ВС Публикувано: Сборник постановления и тълкувателни решения на ВС на РБ по наказателни дела 1953-1990, стр. 402, пор. № 135 (Изм. с ППВС № 7 от 1987 г.) ОТНОСНО ГРАЖДАНСКИЯ ИСК В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС Чл. 11 - 13 НПК В практиката на съдилищата въпросът за гражданския иск в наказателния процес при постановяване на оправдателна присъда се разрешава нееднакво...